Informace o zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete shrnutí, jakým způsobem Egoé pracuje s osobními údaji, a hlavní principy ochrany Vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s GDPR.

Co je to GDPR

GDPR, neboli General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstoupí v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Kdo zpracovává Vaše údaje

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Egoé life s.r.o., IČ: 05622956, Bílovice 519, 687 12 Bílovice, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka 96876 C vedená u Krajského soudu v Brně. Tyto údaje bude společnost (Správce) zpracovávat dle níže uvedených podmínek. Správce může být kontaktován e-mailem na info@egoe.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například přihlášení k newsletteru nebo objednávání zboží).

Jedná se konkrétně o údaje, které získáváme tím, že používáte naše webové stránky:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně z těchto důvodů:

 • abychom mohli analyzovat a měřit zájem o naše služby a produkty
 • abychom mohli analyzovat Vaše preference a zobrazovat podle toho obsah, který Vás opravdu zajímá
 • abychom získali výhody v organizování našich marketingových kampaní

Tím, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vám můžeme i nadále poskytovat tyto služby.

Kdo má přístup k Vašim údajům

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Spolupracujeme výhradně s partnery, kteří jsou prokazatelně důvěryhodní a kteří jsou schopni zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Žádný z našich partnerů nemůže Vaše osobní údaje využívat pro jiné účely, než je popsáno v těchto zásadách, a nesmí je ani poskytovat nikomu dalšímu.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých zákonných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Policii ČR, popřípadě jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy používáme

Podobně jako všechny ostatní webové stránky, používá i webová stránka egoe.eu soubory cookies. Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě této webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která je rozpozná.

Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací, které o Vás máme. Jedná se například o informace o typu použitého zařízení a prohlížeče, o jazykových preferencích neboo stránkách, které byly navštíveny. Díky nim se Vám také zobrazuje reklama na produkty, které odpovídají Vašim osobním zájmům a preferencím.


Cookies nejsou nebezpečné, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, ale mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.


Soubory cookies používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.


Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.


Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.


Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá ve výchozím nastavení, obvykle je ale můžete odmítnout, nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud používání souborů cookie zcela vypnete, nemusejí být některé části našich stránek přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Stránky si můžete také prohlížet v tzv. anonymním režimu, ve kterém se cookies neukládají.

Detailní informace o cookies najdete zde: aboutcookies.org Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této stránce: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu nezbytně nutnou pro vykonávání zmíněných služeb, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

 • na základě Vámi uděleného souhlasu
 • na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu)
 • pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné
 • z důvodu plnění povinností, které pro nás vyplývají ze zákona

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Náš systém pravidelně kontrolujeme a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení
Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: life@egoe.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Jejich zpracování, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby a neustále je zlepšovat. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, nebo ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, nebo že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není ale Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na life@egoe.eu.